fbpx

Kérjük, hogy a Foodsdrive rendszer használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzítünk minden, a Foodsdrive adatkezelésével kapcsolatos információt, az adatok gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozóan, különös figyelemmel a személyes adatokra, összhangban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

 

1. Preambulum
  • A Foodsdrive Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, melynek fő tevékenységi területe informatikai szolgáltatás nyújtása. Adatkezelő megegyezik az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Szolgáltatóval. Az Adatkezelő az általa kifejlesztett szoftver és az ahhoz kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (továbbiakban: “Foodsdrive”) és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra felület és eszközök (továbbiakban: „Foodsdrive rendszer”) által partnerei éttermi szolgáltatását közvetíti, Ezen közvetítő tevékenység során személyes adatokat bocsáthatnak a Szolgáltatás igénybe vevői, azaz a felhasználók (továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Érintett”) a rendelkezésére, így Adatkezelő a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében megalkotja a kifelé történő adatkezelés szempontjából a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
  • Jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „mi”, „miénk”, stb. kifejezések alatt mindenkor az Adatkezelő értendő.
  • Jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a Foodsdrive rendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) definiált fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak.
  • Jelen Adatvédelmi Szabályzat Felhasználó általi kifejezett elfogadása szükséges, valamint a hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • Adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi Szabályzat kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Egyes üzleti folyamatok és fejlesztések elengedhetetlenné teszik, hogy egyes adatkezelési célok a későbbiek során bővüljenek. Adatkezelő elkötelezi magát, hogy minden egyes személyes adatkezelést igénylő esetben a GDPR iránymutatásaival összhangban jár el. A Szabályzat a közzétételével lép hatályba. A Szabályzat mindenkor hatályos változata a https://foodsdrive.hu/gdpr Weboldalon érhető
  • Adatkezelő minden Érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének célját, továbbá, ha lehetséges azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történik, valamint, hogy milyen következményekkel járhat az adatkezelés, továbbá milyen tájékoztatást kaphat az Érintett. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont, és különösen a szoftverek védelmét biztosító szerzői jogokat. Ezek a megfontolások mindazonáltal nem eredményezhetik azt, hogy az Érintettől minden információt megtagadjon az Adatkezelő.
  • Jelen Adatvédelmi szabályzat elektronikus úton tett kifejezett elfogadása önkéntes, konkrét, és tájékoztatáson alapul, csak így kerülhet a Felhasználót érintő személyes adatok adatkezelésre. A hozzájárulás módja, hogy a Felhasználó az Adatkezelő Weboldalán vagy Alkalmazásában bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. Ez a hozzájárulás ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
  • Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását, ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megteszi mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják.
  • Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi, esetleges gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, amely céljai szempontjából megfelelő és releváns és csak a szükségesre korlátozódik.
  • Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során azok pontosságára és naprakészségére törekszik, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
  • Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő székhelye Magyarország területén található, így a Jelen Adatvédelmi Szabályzatban szabályozott személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló védelem biztosítéka az országos hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”).

 

2. Szolgáltatói adatok

 

Adatkezelő neve Foodsdrive Kft.
Adatkezelő székhelye 8500 Pápa Kelmefestő 33.
Ügyfélszolgálat címe 8500 Pápa Kelmefestő 33.
Adatkezelő elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen       használt elektronikus levelezési címe [email protected]
Cégjegyzék száma 19-09-520562
Adószáma 26752996-2-19
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Telefonszám +36303834484
Weboldal www.foodsdrive.hu
Szerződés nyelve magyar

 

 1. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele szerződéses kapcsolatban (még) nem álló érintett, illetve a vele szerződést kötött Felhasználók személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli, különösen a következőkkel:

 • Európai Uniós szabályozás: 2016/679/EU Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info )
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.)

 

4.             Adatok kezelésének jogalapja

 • A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó adatokat a közte és a Felhasználók között létrejött szerződés alapján jogosult kezelni, a szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében (GDPR cikk (1) bekezdés b) pont).
 • A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR cikk (1) bekezdés c) pont).
 • A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR cikk (1) bekezdés f) pont).
 • Az 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 • A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell

 

5.             Általunk kezelt adatok

 • Ahhoz, hogy a Szolgáltatást Felhasználó igénybe tudja venni, Felhasználó személyes adatokat tár fel Adatkezelő számára annak Alkalmazásán vagy Weboldalán keresztül. Amikor Adatkezelő személyes adatok megadását kéri a Felhasználótól, azt Felhasználó jogosult megtagadni, ilyen esetben azonban Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a Szolgáltatás nyújtását, így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő által közvetített Szolgáltatást.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezheti: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
 • Adatok, amelyeket a Felhasználók kötelező jelleggel adnak meg
  • Adatkezelő a következő, Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által megadott személyes adatokat kezelheti, amelyek megadása a Foodsdrive Alkalmazásba történő regisztrációhoz szükségesek:
Érintett Adat kategória Adatkezelés célja
Foodsdrive-ban név Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,
regisztráló

felhasználó

Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és

a kommunikáció biztosítása,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása
jelszó Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása
és a kommunikáció biztosítása
Facebook fiókhoz tartozó Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása
e-mail      cím      (Facebook

regisztráció    esetén,    ha

és a kommunikáció biztosítása
eltér a Foodsdrive fiók e-mail

címétől)

Facebook  fiókhoz  tartozó

név        cím        (Facebook

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása

és a kommunikáció biztosítása

regisztráció    esetén,    ha

eltér   a   Foodsdrive   fiók e-mail

címétől)
jogi        személy Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,

Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és

a kommunikáció biztosítása

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

e-mail cím Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,

Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és

a kommunikáció biztosítása,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása

telefonszám Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása

és a kommunikáció biztosítása

 • Az 5.2.1. pontban felsorolt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek korlátozását, az adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a tiltakozáshoz való jogát bármikor díjmentesen gyakorolhatja a Felhasználó. Az Adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását a következő e-mail címen [email protected] Ilyen esetben az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol az Érintettnek és ha az adatkezelő bármely kérelemnek nem tesz eleget, akkor indokolja azt.
 • Adatok, amelyeket a Felhasználók opcionálisan adnak meg
  • Adatkezelő a következő, Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által megadott személyes adatokat kezelheti, amelyek megadása nélkül létrejöhet a regisztráció, de a Foodsdrive Alkalmazás teljes körű használata nem biztosított:
Érintett Adat kategória Adatkezelés célja
Foodsdrive-ban

regisztrált

bankkártyaszám         utolsó

négy         számjegye,          a

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

felhasználó bankkártya lejárati dátuma

és a bankkártyán szereplő

megelőzése, kezelése,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

név szolgáltatási díj számlázása.
 • Az 5.3.1. pontban felsorolt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek korlátozását, az adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a tiltakozáshoz való jogát bármikor díjmentesen gyakorolhatja a Felhasználó. Az Adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását a következő e-mail címen [email protected]

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol az Érintettnek és ha az adatkezelő bármely kérelemnek nem tesz eleget, akkor indokolja azt.

 • Adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk az alkalmazásból és a fizetési rendszerből
 • Amennyiben a Felhasználó a Jelen Szabályzatban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható
 • Az Adatkezelő által automatikusan gyűjtött, a Szolgáltatással kapcsolatos információk köre, amelyek gyűjtése a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez, további fejlesztéséhez szükséges:
Érintett Adat kategória Adatkezelés célja
Foodsdrive-ban regisztrált felhasználó GPS adatok Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás megelőzése, kezelése,

Szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltató gyűjtheti Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó hozzávetőleges vagy pontos GPS adatait, oly módon, hogy az Alkalmazást használó mobiltelefon által továbbított GPS koordinátát rögzíti. A legtöbb mobiltelefon lehetőséget nyújt a GPS adatok megjelenítésének letiltására, ebben az esetben az Alkalmazás a szolgáltatás helyspecifikus jellegéből adódóan nem használható. Az Alkalmazás akkor is jogosult tárolni a helymeghatározásra vonatkozó adatokat, ha a Felhasználó nem használja az Alkalmazást, kizárólag abban az esetben, ha a beállításokban ezt előzetesen engedélyezte a Felhasználó.

Érintett Adat kategória Adatkezelés célja
Foodsdrive-ban Regisztráció dátuma Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
regisztrált

felhasználó

reklám, marketing tevékenység
Regisztráció csatornája Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
reklám, marketing tevékenység
Folyamatban lévő rendelés Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
adatai megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása

Rendelések száma Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása
Rendelések tartalma Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

fizetési      rendszer       által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása

Rendelésenként fizetendő

összeg

Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása,        igény-és       jogérvényesítés,       csalás

megelőzése, kezelése,

reklám, marketing tevékenység,

fizetési      rendszer      által      használt       információk,

szolgáltatási díj számlázása
Megtekintett adatok a Foodsdrive Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
alkalmazásban      vagy      a

Weboldalon

reklám, marketing tevékenység
Naplózási        adatok        és Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
eszközinformációk reklám, marketing tevékenység
 • Adatok, amelyeket harmadik személyektől gyűjtünk
  • Az Adatkezelő által harmadik személyektől gyűjtött, a Felhasználóra vonatkozó adatok, amelyek megadása a Felhasználó felelőssége, azokat a Szolgáltató nem felügyeli, nem felel ezen adatok harmadik személyek általi gyűjtéséért, feldolgozásáért és amely adatok Szolgáltató számára való továbbítását a Felhasználónak minden esetben engedélyeznie kell ezen harmadik személyek felületein.
  • Harmadik felek szolgáltatásai: amennyiben Felhasználó Alkalmazásba történő regisztrációja vagy bejelentkezése során igénybe vesz harmadik fél szolgáltatót (például Facebook), akkor a Szolgáltató jogosult ezen harmadik fél szolgáltatótól lekérni a Felhasználó, az Alkalmazás használatához szükséges Ezen információk megadására, változására a harmadik fél szolgáltató adatvédelmi beállításai érvényesek.
 • Adatkezelő által alkalmazott cookie-k
  • Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható
  • A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a weboldal, vagy alkalmazás használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldal vagy applikáció látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
  • A Foodsdrive használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját döntése szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a weboldallal, vagy az applikációval összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt vagy alkalmazást, használják annak funkcióit, a látogató által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
  • Adatkezelő kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ.
  • Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

 • A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Fent említett technológiák használata: a feni technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas
 • Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a weboldalt, applikációt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal, vagy alkalmazás funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen azokteljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a használattal kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 • Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsön Adatkezelő róla a weboldal, vagy applikáció használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti az alkalmazás használatát.

 

6.             Hogyan és meddig használjuk az általunk gyűjtött adatokat?

 • Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
 • Adatkezelő vonatkozó jogszabályi kötelezettsége hiányában a rendelkezésére álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja
Adatkezelés célja Cél indokolása Adatkezelés időtartama
Szerződés               létrehozása, Az Adatkezelő az általa vagy harmadik személy Adatkezelő          Felhasználókra
módosítása, teljesítése szolgáltatókon keresztül gyűjtött adatokat az alábbi,

a Szerződés létrehozása, módosítása és teljesítése

vonatkozó  adatokat  a létrejött

szerződéses               jogviszony

célból   használja.   A   Szolgáltatás igénybevétele

során beszerzett személyes adatok a Felhasználó

fennállása        alatt       és       azt

követően addig kezeli, amíg  a

által   igényelt   ügylet   megkönnyítését,  lehetővé

tételét  szolgálják.  Az  Adatkezelő  a  Felhasználó

Felhasználó   nem   kéri   azok

törlését a [email protected] e-

személyes  adatait  arra  használja,  hogy lehetővé

tegye   a   Felhasználó szolgáltatás-megrendelése

mailcímre    küldött    levélben.

Esetleges jogvita során történő

szerződéses hátterének létrejöttét, elősegítse a

szerződés teljesítését.

bizonyíthatóság         okán        az

érintett  Felhasználó  adata az

Alkalmazás      fenntartása       és

fejlesztése

Az  Adatkezelő  az  általa  vagy  harmadik személy

szolgáltatókon keresztül gyűjtött adatokat az alábbi,

általános  elévülési  időn belül,

illetőleg  jogvita  esetén annak

a  Szolgáltatás  fenntartása  és  fejlesztése  célból

használja.   A   Szolgáltatás   igénybevétele  során

jogerős lezárását követő 5 évig

kerül kezelésre.

beszerzett  személyes  adatok  a  Felhasználó  az

Alkalmazáson       keresztül      igényelt      ügyletének

megkönnyítését, napra készen tartását szolgálják.

Az  Adatkezelő  a  Felhasználó  személyes adatait

arra használja, hogy lehetővé tegye a Felhasználó

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

számára az Alkalmazás folyamatos javítását,

fejlesztését.

Üzemeltetés      és      fejlesztés,

felhasználó  azonosítása  és a

Adatkezelő  Felhasználó  személyes  adatait   arra

használhatja,        hogy       hatékony        Szolgáltatást

kommunikáció biztosítása nyújtson,    elemzési    tevékenységet   folytasson,

valamint, hogy Felhasználó elégedettségét felmérje

Felhasználó       által     megadott       elérhetőségeken

keresztül.       Ennek       keretében        a      következő

tevékenységeket végezheti: Alkalmazás elérése és

használata,             működésének,            védelmének,

javításának,  fejlesztésének  és  optimalizálásának

biztosítása,       támogatási,       frissítési,      biztonsági

információk küldése.
Megbízható és biztonságos Adatkezelő Felhasználó személyes adatait arra is
környezet       létrehozása        és

fenntartása,                    igény-és

használhatja, hogy biztosítsa a Felhasználók jogos

érdekét a Szolgáltatás használata során, továbbá,

jogérvényesítés,                csalás

megelőzése, kezelése

hogy megfeleljen a Felhasználó által kifejezetten

elfogadott   ÁSZF-ben   foglaltaknak,   valamint   a

vonatkozó  jogszabályoknak.  Ennek  keretében  a

következő   tevékenységeket   végezheti:   csalás,

spam,         visszaélések        és        más        károsító

tevékenységek   megelőzése   és megszüntetése,

biztonsági       vizsgálatok      és      kockázatértékelés,

felhasználó által megadott adatok ellenőrzése és

hitelesítése.
Reklám,                       marketing Felhasználó személyes adatait kizárólag a Reklámokról való leiratkozás
tevékenység következő  reklám  és  marketing  tevékenységgel

kapcsolatos    adatkezelésre    használja    fel    az

mindenkor           kérhető           a

[email protected]     e-mail

Adatkezelő:    promóciós    üzenetek,   hirdetések,

hírlevelek,      egyéb      Szolgáltatást       népszerűsítő

címen       keresztül      vagy      a

profilbeállításokban        valamint

információk küldése, mind az Alkalmazáson,  mind

pedig      e-mail-en     keresztül,      egyéni      keresési

hírlevelek                      esetében

közvetlenül, az ezt jelző részre

preferenciák    alapján    megjelenített  hirdetések,

reklámok, a Foodsdrive Alkalmazáson vagy Weboldalon

való kattintással.
keresztül megjelenítve, valamint a Facebook és az

Instagram fiókon keresztül is, Adatkezelő vagy a

vele   együttműködő   partnerek   által  szponzorált

nyereményjátékok,           felmérések,          promóciós

tevékenységek és események megjelenítése.
Fizetési rendszer által használt Adatkezelő az Alkalmazáson keresztül lebonyolított Adatkezelő          Felhasználókra
információk, szolgáltatási díj

számlázása

tranzakciókhoz    a    SimplePay    Online  Fizetési

Rendszert használja, mely a Szolgáltatást igénybe

vonatkozó  adatokat  a létrejött

szerződéses               jogviszony

vevő Felhasználók esetében a következő módon

működik,    mely    során    a    bankkártya   adatok

fennállása        alatt       és       azt

követően addig kezeli, amíg  a

megadásával    az    Adatkezelő    a  következőket

végezheti:  a  bankkártya  adatok  megadásával  a

Felhasználó   nem   kéri   azok

törlését a fenti e-

Szolgáltató engedélyezi a fizetési szolgáltatások mailcímre küldött levélben.

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

elérését   és   használatát.   A   SimplePay  Online

Fizetési      Rendszer      további       működéséért       a

Esetleges jogvita során történő

bizonyíthatóság         okán        az

Szolgáltató  nem  tartozik  felelősséggel  és  nem

kezeli    az    abban    található    adatokat,   annak

érintett  Felhasználó  adata az

általános  elévülési  időn belül,

működésére        és        adatvédelmi        beállításaira

ráhatással nincsen.

illetőleg  jogvita  esetén annak

jogerős lezárását követő 5 évig

kerül kezelésre.

 

 1. Kik ismerhetik meg a kezelt adatokat?
  • A Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében szükség lehet arra, hogy bizonyos adatokat továbbítsunk harmadik feleknek, melyről az Érdekelteket a jelen pontban leírtak alapján minden esetben tájékoztatunk. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő és munkavállalói, közreműködői jogosultak a hatályos jogszabályok
  • Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag társaságon belül továbbíthatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása végett, illetőleg minőségbiztosítási okokból, valamint esetleges ügyfélpanasz, vita kivizsgálása érdekében a vele szerződött Foodsdrive Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó Jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
  • Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
  • Adattovábbítás a következő esetekben valósulhat meg:

 

Adattovábbítás címzettje Továbbítható adatok köre
Adatok       Foodsdrive                   Partnerekkel                       való megosztása A Szolgáltatás igénybevétele esetén Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Foodsdrive Partnereknek megküldi azokat a személyes adatokat, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek az adatok a következők: név, telefonszám, rendelési adatok.
Munkavállalókkal való megosztás A fenti, 5. pontban felsorolt személyes adatokhoz a Szolgáltató férhet hozzá, melybe beleértendő a Szolgáltató munkavállalója, kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott adatcsoportnak megfelelő adatkezelési

cél érdekében elengedhetetlenül szükséges ezen adatok kezelése.

SimplePay Online Fizetési Rendszerrel való megosztás A Szolgáltatás igénybevételének díja az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszerén keresztül történik, Felhasználó bankkártyaadatait közvetlenül a SimplePay rendszerében regisztrálja, Adatkezelő csupán a következő adatokhoz fér hozzá: bankkártyaszám utolsó négy számjegye, bankkártya lejárati dátuma és bankkártyán szereplő név.

A SimplePay Online Fizetési Rendszerben a nyers kártyaadatok ténylegesen nem kerülnek mentésre, sem az Adatkezelőnél, sem a SimplePay szerverein. Egy ú.n. TOKEN azonosítja a mentett kártyát, melyet az IPN üzenetben ad vissza a SimplePay rendszere az Adatkezelő részére. A bankkártyaadatok kezelése a kártyabiztonsági szabályzatoknak megfelelően történik. A bankkártya adataihoz sem az Adatkezelő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A szolgáltatásra a

SimplePay adatvédelmi szabályzata megfelelően irányadó.

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

Elektronikus számlakibocsátó rendszer Szolgáltatás igénybevétele során lehetőség van elektronikus számla kibocsátásának kérésére, mely a Octonull Kft. által üzemeltetett Billingo rendszerén keresztül történik, amelyre a Billingo adatvédelmi szabályzata megfelelően irányadó.
Nyilvánosan megjeleníthető információk Adatkezelő kizárólag olyan információkat tesz közzé nyilvánosan, amelyekhez az Érdekelt hozzájárul, mely információkat Adatkezelő jogosult megjeleníteni a Partnerei közösségi/nyilvános felületein is. Ilyen adatok lehetnek a következők: az Alkalmazás letöltési helyén vagy más

nyilvános közösségi fórumon, kommentben írt vélemények.

Jogszabályoknak való megfelelés Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen

7. pontban foglaltakon kívül harmadik félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és Adatkezelő   a   vonatkozó   jogszabályok   alapján   azt   nem   jogosult

megtagadni.

 • Adatkezelő semmilyen körülmények között nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért (pl. Google, Facebook, Partner, OTP Simple Pay stb.), arra minden esetben a szolgáltatók saját adatkezelési szabályzatai irányadók.
 • Szolgáltató a Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében különféle harmadik fél szolgáltatók közreműködését veszi igénybe. Mely szolgáltatók kizárólag a következők:
Tárhely-szolgáltató Név: Google LLC

Tárhely-szolgáltató címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

Tárhely-szolgáltató weboldala: www.firebase.google.com

 

 • Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi Adatkezelő részére. Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Google LLC szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül,  sem  közvetve  nem  tartozik  felelősséggel,  arra kizárólag Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei és szabályzatai irányadóak.
 • Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
 • Adatkezelő kezeléséből a Felhasználók személyes adatai egyebekben nem kerülnek

 

8.             Felhasználó jogai és kötelezettségei

 • Felhasználót érintő adatok kezelése
  • Az Érintett jogosult a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférni, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként az adatkezelés jogszerűségének megállapítás és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. A személyes adatok pontosságára és naprakészségére törekszik az Adatkezelő, ugyanakkor az Érintett köteles ezek változását jelezni a Szolgáltatónak a következő e-mail címen: [email protected] A személyes adatok naprakészen tartásáért az Érintetett felelős.
  • Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában megfogalmazva nyújtsa. Az információkat kérésre elsősorban elektronikusan az [email protected] m e-mail címen nyújtja. A tájékoztatáshoz minden esetben szükséges az Érintett személyazonosságának igazolása.

 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az Érintett ezen jogát díjmentesen biztosítja az Adatkezelő, azonban amennyiben a kérelem megalapozatlan vagy túlzó, például annak többszöri ismétlődése miatt, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatása nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre Adatkezelő megtagadhatja az intézkedést vagy díjat számolhat
 • Ha az Adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel az Érintettre vonatkozóan, kérheti az Érintettet, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre
 • Hozzáférés
  • Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására, különösen az online szolgáltatásokkal és az online azonosítókkal összefüggésben. Az Adatkezelő nem őrizheti meg a személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.
 • Adathelyesbítés és törlés
  • Az Érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az

„elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti valamely jogszabály rendelkezéseit.

 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésre személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség.
 • A hozzájárulás visszavonása és a feldolgozás korlátozása
  • Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére korábban adott engedélyét visszavonja. E jog különösen akkor lényeges, ha az érintett gyermekként adta meg hozzájárulását, amikor még nem volt teljes mértékben tisztában az adatkezelés kockázataival, később pedig el akarja távolítani a szóban forgó személyes adatokat, különösen az internetről. Az Érintett e jogát gyakorolhatja akkor is, ha még nem
  • Ugyanakkor e személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségének való megfelelés, illetőleg közérdekből végzett feladat végrehajtása, stb. védelméhez szükséges
 • Kifogáshoz/Tiltakozáshoz való jog
  • Az Érintett számára biztosított, hogy az egyedi helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség.
 • Felhasználó kötelezettsége
  • Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a szolgáltatás igénybevétele során, azok minőségéről, azaz jogszerűségéről, valóságáról, helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

beszerzése. Ha Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok minőségét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását az ÁSZF szerint. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, vagy Adatkezelő saját hatáskörében nem találja jogszerűnek, valónak, helyesnek azokat, Felhasználó adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatásnyújtást, azaz a Felhasználót haladéktalanul, minden további figyelmeztetés vagy kimerítő indoklási kötelezettség nélkül – amennyiben a szerződésszegés orvosolható, annak orvoslásáig – inaktiválni, vagy – amennyiben nem orvosolható – törölni, vagy bármely, az ÁSZF-ben, vagy egyéb vonatkozó szerződésben, jogszabályban szerződésszegés esetére rögzített jogkövetkezménnyel élni.

 • Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, vagy azok nem valósak, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.

 

9.             További fontos információk

 • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartására vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint s Szolgáltató nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás és az általa végzett adatkezelés az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű.

 • Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vonatkozó kötelezettségnek megítélésünk szerint s Szolgáltató nem köteles megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő fő tevékenységei nem olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban amelyek lehetővé teszik az Érintettek nagymértékű, rendszeres és szisztematikus nyomon követését, valamint az Adatkezelő tevékenysége során nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit vagy büntetőjogi relevanciájú, bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat.

 • Felügyeleti és egyéb hatóságok

Jelen Adatvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjedhet további külföldi hatóságokra is, abban az esetben, ha a Felhasználó érintett Magyarországon kívüli székhely vagy tevékenységi hely vonatkozásában.

 • Automata döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez olyan, kizárólag automatikus adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatali eljárást, amely Felhasználóra joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Amennyiben a jövőben esetlegesen mégis végezne Adatkezelő ilyen folyamatot, akkor időben tájékoztatni fogja erről az érintetteket és jóváhagyást kér tőlük.

 • Érzékeny adatok kezelése

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok és amelyek egyedi védelmet igényelnek, mivel kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Amennyiben Adatkezelő mégis kezelne ilyen különösen érzékeny adatot, úgy e tekintetben különös figyelemmel jár el és kizárólag a szükséges mértékig kezeli azokat.

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatot, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, továbbá nem kezel egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára utaló személyes adatot sem.

 

10.          Adatvédelmi incidens

 • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

11.          Panaszkezelés

 

FOODSDRIVE ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

11.1.A Foodsdrive adatkezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az Érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: [email protected] Telefonszám: +36(1)391-1400

11.2.A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt kereset indítható a Foodsdrive-al szemben a személyes adatok védelmének megsértése esetén.

 

12.          Adatvédelmi szabályzat változásai

 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor módosítsa. Módosítás esetén ezt haladéktalanul közzétesszük a https://foodsdrive.hu/gdpr címen.
 • Módosítás esetén a hatálybalépés napja előtt legkésőbb 30 (harminc) napon belül értesítést küldünk az Érintett számára e-amil útján.
 • Amennyiben az Érintett bármely módosítással nem ért egyet, úgy kifogással élhet és jelezheti ezt e-mail útján a [email protected] címen, valamint kérheti adatai törlését.